Wanneer de revalidatie op CEPOS stopt, zoekt het team samen met de patiënt en de familie naar een gepaste maatschappelijke re-integratie. De draad van vroeger heropnemen is immers niet altijd mogelijk.

 

Een uitgebouwd nazorgplan kan volgende aspecten bevatten:

  • professionele re-integratie, bijvoorbeeld deeltijdse in plaats van voltijdse arbeid, functieaanpassing,
  • GTB (Gespecialiseerde Trajectbepaling en  begeleiding), begeleiding naar arbeid,
  • vrijwilligerswerk,
  • het opvolgen van het arbeidsongevallendossier en het invaliditeitsdossier,
  • het aanvragen van een rijgeschiktheidsonderzoek bij het CARA,
  • een dossier Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) opstellen,
  • uitbouw van de thuiszorg (gezinshulp, warme maaltijden, klusjesdienst, thuisbegeleidingsdienst, thuisverpleging, ...),
  • contacten met de mantelzorg, zelfhulpgroepen,....

 

Al naargelang de noden van de persoon kunnen een aantal doorverwijzingen naar ambulante therapeuten gebeuren bijvoorbeeld logopedisten, kinesitherapeuten, psychologen.

 

Soms worden patiënten na enkele maanden terug opgeroepen voor een herevaluatie. Een aantal onderzoeken worden dan opnieuw uitgevoerd om een verdere evolutie te bepalen. Deze hertoetsing gebeurt enkel op indicatie en kan bijvoorbeeld nodig zijn in een verzekeringscontext of naar aanleiding van werkhervatting.

 

Na het ontslag wordt er een eindverslag opgemaakt dat naar de huisarts, de verwijzer en de adviserend geneesheer wordt gestuurd. De patiënt zelf mag ook steeds een verslag vragen.