1. Hoe verloopt het herstel na een NAH?
  Na een ongeluk (bv. beroerte, verkeersongeluk, ...) bevindt de patiënt zich in coma of is hij bewusteloos en verward. Na deze acute fase begint het spontaan herstel in de hersenen. In deze periode, die ongeveer zes tot negen maanden kan duren, vindt het grootste herstel plaats. Nadien gaat het herstel steeds langzamer en in kleinere stappen, tot wanneer uiteindelijk een plafond wordt bereikt.
  Er wordt vaak beweerd dat we maar tien procent van onze hersenen gebruiken en dat de andere negentig procent niet wordt gebruikt en uitsluitend dient om het functioneren van een beschadigd hersengebied over te nemen. Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek weten we dat deze stelling niet juist is. We gebruiken onze hersenen immers voor honderd procent. Bij een beschadiging van een bepaald hersengebied zullen de verstoorde verbindingen tussen hersencellen in de mate van het mogelijke worden hersteld. Bij bepaalde verbindingen kan dat helaas niet. Het is dus niet zo dat niet beschadigde hersengebieden of de niet beschadigde hersenhelft de functies van de beschadigde hersengebieden of de beschadigde hersenhelft gaan overnemen. Dit kan wel gebeuren bij kinderen,maar zeker niet bij volwassenen.

 2. Kan men een NAH volledig herstellen?
  Een patiënt met een NAH zal nooit volledig herstellen. Er zal steeds sprake zijn van resttekorten (bv. verhoogde vermoeibaarheid, concentratie- en geheugentekorten, ...). Het is belangrijk om hier rekening mee te houden.

 3. Kunnen cognitieve functies achteruitgaan na het stoppen van de revalidatie?
  Cognitieve functies (bv. concentratie, geheugen, ...) kunnen na het stopzetten van de revalidatie niet achteruitgaan. Men kan dit subjectief wel ervaren indien bijvoorbeeld hulpmiddelen (bv. een agenda gebruiken om afspraken te onthouden) niet meer of minder worden gebruikt of als er sprake is van bijvoorbeeld een depressie, te grote vermoeidheid, ...

 4. Bestaat er medicatie die je geheugen kan verbeteren?
  Het geheugen kan in sommige gevallen verbeterd worden met medicijnen. Zo heeft men al verschillende werkzame geheugenpillen voor de behandeling van dementie op de markt gebracht. Deze medicijnen zijn helaas tot heden van weinig nut in geval van NAH.

 5. Kan je iemand medicatie geven tegen gedragsveranderingen die ontstaan na een hersenletsel?
  Ja, er bestaat medicatie die kan helpen bij gedrags - en gevoelsveranderingen. Deze medicatie kan er voor zorgen dat er minder angst is, of dat de stemming verbetert, of dat uitbarstingen binnen de perken blijven. Meestal is het goed om ook andere vormen van aanpak te overwegen, zoals een goede voorlichting bvb ook aan de partner, of psychotherapie en gedragstherapie etc. Begrip voor veranderingen in het gedrag na een hersenletsel is heel belangrijk. Trouwens niet alle gedragsveranderingen blijven duren.

 6. Waarom hebben mensen na een NAH meer last van vermoeidheid?
  Na een NAH hebben de hersenen een verminderde reservecapaciteit. Hierdoor heeft men meer behoefte aan rust en recuperatie.

 7. Hoe zit het met rijvaardigheid na een NAH?
  Volgens de Belgische wetgeving is men de eerste zes maanden na een NAH rijongeschikt op medisch en psychologisch vlak. Na deze periode is men verplicht om een rijvaardigheidsonderzoek te doen in het Centrum voor Aanpassing aan het Rijden der gehandicapte Automobilisten (CARA) in Brussel. Het multidisciplinair team behorende tot dit centrum zal op basis van dit onderzoek beslissen of de patiënt al dan niet weer rijgeschikt is. Indien de patiënt niet rijgeschikt wordt bevonden, heeft men de kans om later nog eens te proberen. Indien men wel rijgeschikt wordt bevonden, zal men een CARA attest thuis ontvangen. Met dit attest kan men op het gemeentehuis een nieuw rijbewijs verkrijgen. Na een jaar zal de patiënt weer door het CARA worden uitgenodigd voor een herevaluatie. Uit dit onderzoek zal blijken of de patiënt definitief rijgeschikt is.

 8. Hoe zit het met werkhervatting na een NAH?
  Over werkhervatting wordt pas gesproken in de eindfase van de revalidatie. Afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt op cognitief, lichamelijk, ... vlak zijn er verschillende pistes die kunnen worden bewandeld. Het kan zijn dat de patiënt zijn vroeger werk weer opneemt, meestal tijdelijk deeltijds. In sommige gevallen moet gezocht worden naar een aanpassing van de beroepsfunctie. Indien men het vroeger werk niet meer kan uitvoeren, kan gedacht worden aan een beroepsheroriëntering via gespecialiseerde trajectbepaling en  begeleiding (GTB), vrijwilligerswerk.

 9. Wat met studiehervatting na een NAH?
  Hier geldt dezelfde procedure als voor werkhervatting na een NAH. Over studiehervatting wordt pas gesproken in een latere fase van de revalidatie. Afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen op cognitief, lichamelijk, ... vlak zijn er verschillende pistes die kunnen worden bewandeld. Het kan zijn dat de student zijn vroegere opleiding weer opneemt. Indien men de vroegere studie niet meer kan aanvatten, kan gedacht worden aan een heroriëntering.

 10. Mag je na een hersenletsel nog reizen met een vliegtuig?
  Ja, maar het wordt afgeraden dit de eerste 6 maanden na het letsel te doen, vooral als het gaat om een CVA of een hersenbloeding.

 11. Mag je na een hersenletsel alcohol drinken?
  Dat mag, maar vooral met mate. Beperking is de boodschap, zeker als je ook nog medicamenten moet nemen, vb anti-epileptica. Het is best om vooraf overleg te plegen met je arts.

 12. Kan je na een hersenletsel epilepsie ontwikkelen?
  Inderdaad. Posttraumatische epilepsie kan ontstaan.
  Na ernstige hoofdverwondingen, met bvb indeukingsfrakturen, of waarvoor een heelkundige ingreep nodig was, ontstaat soms epilepsie. En dan vooral bij mensen die er aanleg voor hebben, bijvoorbeeld omdat epilepsie in hun familie voorkomt.
  Na een dergelijk hersenletsel geeft de arts gemakkelijk preventief een anti-epilepticum, gedurende 6 maanden tot een jaar, en zal hij/zij af en toe een EEG nemen, om te kijken of er kenmerken van epilepsie zijn.

 13. Heeft men meer kans dan iemand anders om na een hersenbloeding dit opnieuw voor te hebben?
  Soms bestaat er een iets grotere kans. Vooral de oorzaak van de hersenbloeding is belangrijk, zoals na een spontane bloedingen uit een aneurysma of als hersenbloedingen in de familie veelvuldig voorkomen.

 14. Als men een hersenletsel heeft opgelopen, heeft men dan meer kans om dement te worden op latere leeftijd?
  Hoewel men niet onmiddellijk meer kans loopt om dement te worden, is het wel zo dat een hersenletsel een blijvende verhoogde kwetsbaarheid met zich meebrengt.